دادستان کرمانشاه
دادستان کرمانشاه

دادستان کرمانشاه

تاریخ خبر: 19 مرداد 1396   ساعت خبر: 04:12:14

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با تاکید بر لزوم نظارت دقیق دادستان های مراکز استان ها بر مجموعه دادسرایی حوزه های استانی داشتن داده های آماری را موجب تحلیل مناسب در بهبود عملکردها دانست


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=351کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است